فیلم / ایام فاطمیه ۱۳۹۵ / حاج حسین سیب سرخی

شور – صبح بی غروبی

ایام فاطمیه ۱۳۹۵

حاج حسین سیب سرخی

۱۳۹۵/۱۲/۱

زمینه – زهرای من نرو

ایام فاطمیه ۱۳۹۵

حاج حسین سیب سرخی

۱۳۹۵/۱۲/۱

روضه

ایام فاطمیه ۱۳۹۵

حاج حسین سیب سرخی

۱۳۹۵/۱۲/۱

واحد – زهرا تو را قسم

ایام فاطمیه ۱۳۹۵

حاج حسین سیب سرخی

۱۳۹۵/۱۲/۱

شعرخوانی – تا حسین است

ایام فاطمیه ۱۳۹۵

حاج حسین سیب سرخی

۱۳۹۵/۱۲/۱

شور – سخته آقا به ولله

ایام فاطمیه ۱۳۹۵

حاج حسین سیب سرخی

۱۳۹۵/۱۲/۱

شور – بچگی کردمو کج رفتم از اول

ایام فاطمیه ۱۳۹۵

حاج حسین سیب سرخی

۱۳۹۵/۱۲/۱

واحد – مهر او دینم

ایام فاطمیه ۱۳۹۵

حاج حسین سیب سرخی

۱۳۹۵/۱۲/۱

واحد – ای همه آبروی من

ایام فاطمیه ۱۳۹۵

حاج حسین سیب سرخی

۱۳۹۵/۱۲/۱

شور – یا قمرالعشیره

ایام فاطمیه ۱۳۹۵

حاج حسین سیب سرخی

۱۳۹۵/۱۲/۱

شور – نوکر خوبی نبودم

ایام فاطمیه ۱۳۹۵

حاج حسین سیب سرخی

۱۳۹۵/۱۲/۱